REGULAMIN

WSTĘP

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym – www.johnandmary.pl od JOHN AND MARY MARIA DYBOWSKA NIP: 5342600390, REGON: 383317645
 2. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą strony internetowej wykonywane ręcznie torby, portfele i inne akcesoria, wyprodukowane ze skóry naturalnej. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.
 3. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.johnandmary.pl. Klient może kontaktować się ze Sklepem telefonicznie oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@johnandmary.pl.

 

DEFINICJE

 

 1. Sprzedawca/ Administrator Danych Osobowych – Maria Dybowska, prowadząca sklep internetowy pod firmą JOHN AND MARY MARIA DYBOWSKA, ul. Szarych Szeregów 12 05-820, Piastów, NIP: 5342600390, REGON: 383317645.
 2. Sklep internetowy/Serwis –dostępny pod adresem www.johnandmary.pl -platforma internetowa, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 3. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest Towar,
 4. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu,
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Towar – produkt, rzecz ruchoma prezentowana wraz z dokładnym opisem w Serwisie,
 9. Polityka Prywatności – dokument będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu,
 10. Regulamin – niniejszy dokument,
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin” umieszczoną na stronie Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.
 5. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone w szczególności poprzez oznaczenie ich właściwości, ceny, materiału, z którego są wykonane.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne Usługi określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy sprzedaży.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług to:
  • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet
  • korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki, za pośrednictwem której wyświetlane są strony internetowe. Zalecamy korzystanie z przeglądarek takich jak: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, itp
  • posiadanie konta poczty elektronicznej
 5. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy Usługi polegające na umożliwieniu zawarcia Umów sprzedaży
 6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 7. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie poprawnego i bezbłędnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się na bieżąco usuwać nieprawidłowości zgłaszane przez Użytkowników.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Sprzedawca umożliwia zakup Towarów na stronie Sklepu internetowego, korzystając z poniżej opisanej procedury składania zamówienia za pośrednictwem formularza.
 2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy (kolor, rozmiar) zamawianego Towaru. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz sposób dostawy Towaru.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia oraz Regulaminu.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty stanowiące równocześnie potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Potwierdzenie zamówienia wskazane w ust. 6 zawiera w szczególności:  ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty.
 8. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, to powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle ogólnikowe, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest między stronami zgodnie z prawem polskim i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Umowa sprzedaży jest zawierana na czas określony – do momentu zrealizowania zamówienia (świadczenie jednorazowe).

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA TOWARU

 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia tj. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania informacji od operatora przelewów online o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta.
 2. Dostawa na terytorium Polski realizowana jest przez InPost Paczkomaty lub wybranego podczas procesu zakupów kuriera. Dostawa zagraniczna możliwa jest po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym i wyceniana indywidualnie. Wszelkie dodatkowe koszty takie jak cło pokrywa Kupujący.
 3. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Wraz z Towarem doręczany jest paragon lub faktura.
 4. Szacowany czas realizacji zamówienia na terenie Polski to 2 dni robocze tj. od dnia złożenia zamówienia i opłacenia (zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, otrzymania informacji od operatora przelewów online o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji ), do dnia wydania Towaru przewoźnikowi celem dostarczenia na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 5. Koszty dostawy, jakie ponosi Klient określone są w procesie składania zamówienia Towaru.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić niezwłocznie Sprzedawcę, tj. najpóźniej w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.

 

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

 1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.
 2. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN). W każdym wypadku wskazane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 3. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • poprzez płatności online
  • kartą płatniczą
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 (PayPro S.A.).
 5. Akceptowane metody płatności to:
  • Karta płatnicza taka jak Visa, MasterCard
  • Portfel elektroniczny taki jak Apple Pay, Google Pay
  • System płatności online Przelewy 24
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 7. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania Towarów wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami.  Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.
 8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Towar w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego, zgodnie z pkt V.6. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Aby zakupić dany Towar konieczne jest ponowne złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

REKLAMACJA TOWARU

 

 1. Sprzedawca dostarcza Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towaru zgodnie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, a to art. 556 i następnych.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 4. Konsument zgłasza reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@johnandmary.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę i okoliczności wystąpienia wady oraz opis żądania.
 6. Klientowi w ramach reklamacji przysługują następujące roszczenia:
  • naprawy Towaru,
  • wymiany Towaru na Towar wolny od wad;
  • obniżenia ceny Towaru;
  • odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe wyłącznie, gdy wada Towaru jest istotna, a Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymieni wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo wadę usunie.
 8. Wraz z reklamacją zgłoszoną drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy Towar na adres: JOHN & MARY ul. Oleandrów 5, 00-629 Warszawa.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wraz z Towarem, którego dotyczy.
 10. Powyższe uprawnienia z rękojmi nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Konsument może  zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

 

GWARANCJA

 

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na Towar w okresie 24 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie 24 miesięcy od daty jego wydania lub od dostarczenia wolnego od wad Towaru.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze.
 4. Klient obowiązany jest zgłosić wadę Towaru niezwłocznie po jej wykryciu, tj. najpóźniej w terminie 3  dni.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Towaru.
 6. Gwarancją nie są objęte:
  • mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta,
  • uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania Towaru niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  • naprawy podjęte przez Klienta we własnym zakresie.
 7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z umową.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając jasne i jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. W tym celu musi samodzielnie sformułować oświadczenie i  przesyłać je drogą elektroniczną na adres info@johnandmary.pl.
 3. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez wysłanie mu stosownej wiadomości e-mail.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał zakupiony towar. Towar należy wysłać na adres: JOHN & MARY ul. Oleandrów 5, 00-629 Warszawa.
 5. W efekcie odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta umowa przestaje obowiązywać.
 6. Sprzedawca nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru od Konsumenta, zwróci mu kwotę za dokonane zakupy, włączając koszt przesyłki, jeśli takowy klient poniósł (najniższą z dostępnych).
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie pociąga dla niego dodatkowych kosztów. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 8. Towar, co do którego realizowane jest prawo odstąpienia od umowy winien być odpowiednio zabezpieczony do wysyłki celem uniknięcia ryzyka jego uszkodzenia podczas transportu. Do zwracanego Towaru winien być dołączony dowód zakupu, jeśli został dołączony do paczki (paragon lub faktura) oraz wszelkie akcesoria, jakie były przekazane wraz z Towarem (prezenty).
 9. Koszty związane ze zwrotem Towaru (bezpośrednie koszty ponoszone przez Konsumenta dostarczenia Towaru do siedziby Sprzedawcy, koszty wysyłki, opakowania) ponosi Konsument.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym załącznik nr1 do Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (m.in.  grafika, teksty, układ stron, logotypy, zdjęcia) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować drogą elektroniczną na adres: info@johnandmary.pl. Sprzedawca udzieli informacji w zwrotnej najdalej w terminie 14 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI